Skip to main content

The Wandering Earth II (2023)

The Wandering Earth II (2023)
 
Loading... Playback error. Retrying...Error loading Video. Please try again later. Buffering...Now Playing: The Wandering Earth IIPaused: The Wandering Earth II

The Wandering Earth II (2023)

Poster Image
Rated: 7.3 out of 10 with 448 votes.
Watch The Wandering Earth II (2023) : Full Movie Online Free Humans built huge engines on the surface of the earth to find a new home. But the road to the universe is perilous. In order to save earth, young people once again have to step forward to start a race against time for life and death.
Show More
Show Less
7.3 PG China China Film Group Corporation, Guo Fan Culture and Media Trailer
Main Actors:
Andy Lau
Tu Hengyu
Wu Jing
Liu Peiqiang
Sha Yi
Zhang Peng
Zhu Yanmanzi
Hao Xiaoxi
Li Xuejian
Zhou Zhezhi
Andy Friend
Mike
Wang Zhi
Han Duoduo
Kawawa Kadichi
Herbert Copley
Vatilli Makarychev
Andrey Gerasinov
Clara Lee
Space Elevator Female Attacker
Tony Nicholson
Space Elevator Male Attacker A
Vladimir Ershov
Space Elevator Male Attacker B
Li Ren
Korean Pilot
Wang Ruoxi
Tu Yaya
Ning Li
Ma Zhao
Zhang Yi
Wang Zhijian
Tong Liya
Tu Hengyu's Wife
Ang Cin
Thai Astronaut
Guo Yiqian
Wedding Host
Wu Enxuan
TV Presenter
Liu Jiayun
4-Year-Old Liu Qi
Ding Yanlai
Construction Worker 1
Gao Ang
Construction Worker 2
Andrew Yan Hua
Construction Worker 3
Huo Qing
Chinese Chief Coordinator
Liu Yin
Zhou Zhezhi's Bodyguard
Li Peidong
Enthusiastic Passenger
Daniela Tassy
Emilia
Huang Jiyuan
Diving Expert
Zheng Chuyi
Electrical Engineer
Yang Hongtao
Chinese Father Underground City
Wu Jingyi
Chinese Mother Underground City
He Jinhelong
Chinese Boy Underground City
He Jinhejin
Chinese Girl Underground City
Dashan Kong
Chinese Astronaut
Fu Jiahao
Departure Hall Young Soldier
Hu Xianxu
Young Diplomat
Valentin Vorobev
MakaRov
Li Luqi
Young Man
Li Yi Ran
Liu Peiqiang's Mother
Zhou Qiang
Liu Peiqiang's Father
Wang Hongwei
Wang Hongwei
Eric Xu
Xu Jian
Wang Lei
Wang Sanshi
Wang Yitong
Male Research Assistant
Zhu Chaoyi
Pilot
Zhao Yesuo
Interpreter
Directed by:
Release Date: